International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     

Ново! Ново! Ново!
От 10.02.2014год. на българският пазар е изцяло обновената версия на програмата за ОВК,FINE14_HVAC_BG/EN_FULL.
- Съобразена с всички изисквания на българските стандарти и наредби!
- Високо скоростна BIM технология.
- Изключително добър 3D модел на сградата и сградните инсталации.
- Автоматично генериране на аксонометрична схема.
- Лесно и бързо вмъкване на всички надписи в аксонометричната схема и много други подобрения.

!!! За всички настоящи ползватели на програмата,независимо от версията, която имат, същата ще им бъде обновена до новата версия  FINE14_HVAC,срещу заплащане от 390 лв до 20.03.2014г
 
FINE е пакетът за проектиране на сградни инсталации, обхващащ машинно проетиране, електропроектиране и проектирането на водопроводни инсталации. FINE има уникално предимство, състоящо се в това, че програмите “мислят”, “правят предложения” и извършват изчертаването и изчисленията напълно автоматично, като  в същото врече подготвят отпечатването на целия проект заедно с крайните чертежи.  
     

ЦЯЛОСТЕН ПАКЕТ ПРОГРАМИ ПО КЛИМАТИЗАЦИЯ

Климатични Товари

Аналитично изчисляване на охладителните товари, автоматично от чертежа (съвместно с FINE) или с подробно набиране. Възможност за избор на метод между Carrier, Ashrae CLTD или TFM (функция на кондукция). Богати библиотеки на строителни елементи. Климатични данни за българските градове. Изчисляване на засенчването от три различни причини. Аналитични изчисления на всички допълнителни товари (осветление, хора, прибори, аерация). Възможност за групиране на помещенията в (до 50) зони и системи. Обобщени и аналитични резултати в таблици и диаграми.

Fan Coils

Изчисляване на тръбната мрежа Fan Coils за всеки вид мрежа (класическа или reverse return). Въвеждане на мрежата от чертежи (съвместно FINE) или с набиране на клоновете. Изчисляване с класическия метод или с цялостна хидравлична симулация (обратно изчисляване на точката на функциониране, тоест на точката която характерната крива на мрежата пресича кривата на помпата). Аналитично изчисляване на съоръженията FCU, Въздухообработващи централи, Помпи, Защитни устройства и т.н., с избор от богати библиотеки на материали, отворени за осведомяване. Количествени сметки, Оферта, Техническо описание и Спесификации. Аналитично отпечатване на брошура с изчисления и на диаграма.

Въздухопроводи

Изчисляване на мрежата въздухопроводи и с трите метода: постоянна скорост, еднакви загуби и възстановяване (static regain method). Въвеждане на мрежата от чертежи (съвместно FINE) или с набиране на клоновете.. Входяща и Изходяща мрежа в същата среда на изчисляване. Изчисляване на Вентилатора и др. Елементи на инсталацията. Избор от богати библиотеки на материали, отворени за осведомяване. Количествени сметки, Оферта, Техническо описание и Спесификации. Аналитично отпечатване на брошура с изчисления и на диаграма.

Психрометрия

Избор на Въздухообработващи Централи и разпространение на въздуха в климатизираните помещения, на базата на аналитичните формули на Психрометрията (за Охлаждане и Отопление), с различни методи (например охлаждане с изсушаване, с допълнително отопление, с проклиматизация, с обход на рециркулирания въздух, с 100% свеж въздух и т.н.). Аналитични резултати в таблици и диаграми (психрометрични промени върху психрометричната карта). Аналитични спесификации за правилния избор на Въздухообработващите централи.  Натиснете тук, за да получите Наръчника по Климатизация!!!

ЦЯЛОСТЕН ПАКЕТ ПРОГРАМИ ПО ОТОПЛЕНИЕ

Топлинни Загуби

Изчисляване но топлинните загуби съгласно DIN 4701/77 и 4701/83, автоматично от чертежа (съдействие с AutoFINE) или с аналитично въвеждане с възможност за лесно обработване на типични проекти. Отпечатване на обобщени и аналитични топлинни загуби на етаж и помещение. Енергиен анализ с метода на ден-градуси.

Двутръбно

Изчисляване на Двутръбна Мрежа за всеки вид (класическа или reverse return) директно от плана (AutoFINE) или с набиране. Изчисляване с класическия метод или с цялостна хидравлична симулация, с обратно изчисляване на мрежата и определяне на точката на функциониране (пресичане на характерната крива на мрежата и кривата на помпата). Аналитично изчисляване на Радиаторите, на Котела, на Горелката, на Помпата, на Защитното устройство, на Бойлера, на Комина на Цистерната и т.н., с избор от богати Библиотеки, отворени за осведомяване от Проектанта. Аналитично отпечатване на брошура и диаграма. Количествени сметки.

Еднотръбно

Изчисляване на Еднотръбна Мрежа с три (3) метода: еднакви загуби на налягане (автоуравновесяване), еднакви загуби на температурата, или с цялостна хидравлична симулация, тоест обратно изчисляване на помпата. Аналитично изчисляване на Радиаторите, на Котела, на Горелката, на Помпата, на Защитното устройство, на Бойлера, на Комина на Цистерната и т.н., с избор от богати Библиотеки, отворени за осведомяване от Проектанта. Аналитично отпечатване на брошура и диаграма. Количествени сметки.

Подово

Цялостни изчисления на Подово Отопление. Аналитично изчисляване на Котела, на Горелката, на Помпата, на Защитното устройство, на Бойлера, на Комина на Цистерната и т.н., с избор от богати Библиотеки, отворени за осведомяване от Проектанта. Аналитично отпечатване на брошура и диаграма. Количествени сметки.

 

  Виж също
 
ЦЕНОРАЗПИС
Брошури
Изтегли 30-дневна пробна версия
Изтегли Наръчник на потребителя
   
  Виж колко е лесно
 
Demo (flash)

Demo (avi) -2.6Mb
   
  Информационни
  бюлетини
 
The New Generation of an Integrated Software Tool for HVAC Design